Tel. secretariat - 0236.820.312

________________

E-mail: contact@cup-tecuci.ro

ACT CONSTITUTIV

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L.

ACT CONSTITUIRE

ASOCIAT UNIC, membru fondator al COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L, persoană juridică română este Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiul Tecuci cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jud. Galaţi, cod fiscal nr. 29358725, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, având ca reprezentant în AGA (desemnat prin HCL nr. 41/02.08.2016 şi Hotărâre AGA nr. 9/08.08.2016) d-l Apostu Adrian-Cosmin, cetăţean român, născut la data de… în Municipiul Tecuci, domiciliat în Tecuci, judeţul Galaţi, posesor al CI seria…, nr…, eliberată de SPCLEP Tecuci la data de…, CNP…

Act constituire – Capitolul I – FORMA, DENUMIREA ȘI SEDIUL SOCIETĂŢII

   Art.1.   (1) Societatea se va constitui în forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu asociat unic.
  (2) Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea 31/1990 republicată şi cu prezentul act constitutiv.
   Art.2. – Denumirea societăţii este COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L, persoană juridică română, desemnată în cuprinsul prezentului act constitutiv şi cu termenul de „societatea”.
   Art.3. (1) Sediul social principal al societăţii va fi în Tecuci, str. Elena Doamna, nr. 1A, judeţul Galaţi, cod poştal 805300.
   (2) Prin hotărâre a asociatului unic, sediul social principal al societăţii va putea fi schimbat în condiţiile şi cu îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege;
   Art.4. În orice act, scrisoare sau publicaţie care emană de la societate se vor menţiona: denumirea acesteia urmată de forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, codul fiscal şi capitalul social.

Act constituire – Capitolul I.I – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

   Art.5. Domeniul principal de activitate:
             – 813 Activităţi de întreţinere peisagistică
    Art.6. (1) Societatea are ca activitate principală:
       – 8130 – Activităţi de întreţinere peisagistică (înfiinţarea şi întreţinerea spaţiului verde şi peisagistic, ce face parte din domeniul public al UAT Tecuci).
    (2) Activităţile secundare ale societăţii sunt:
– Cod CAEN 4622 comerţ cu ridicată al florilor şi al plantelor
– Cod CAEN 8219 activităţi de fotocopiere (xerox)
– Cod CAEN 0119 cultivarea altor plante din culturi nepermanente
– Cod CAEN 0129 cultivarea altor plante permanente
– Cod CAEN 0130 cultivarea plantelor pentru înmulţire

– Cod CAEN 3900 activităţi şi servicii de decontaminare
– Cod CAEN 4312 lucrări de pregătire a terenului
– Cod CAEN 4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
– Cod CAEN 5221 activităţi şi servicii anexe pentru transporturile rutiere
– Cod CAEN 5224 manipulări
– Cod CAEN 5229 alte activităţi anexe transporturilor
– Cod CAEN 6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
– Cod CAEN 7111 activităţi de arhitectură
– Cod CAEN 7410 activităţi de design specializat
– Cod CAEN 7711 activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
– Cod CAEN 7712 activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
– Cod CAEN 8121 activităţi generale de curăţenie a clădirilor
– Cod CAEN 8122 activităţi specializate de curăţenie
– Cod CAEN 8129 alte activităţi de curăţenie
– Cod CAEN 9001 activităţi de interpretare artistică (spectacole)
– Cod CAEN 9002 activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
– Cod CAEN 9321 bâlciuri şi parcuri de distracţii
– Cod CAEN 9329 alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
– Cod CAEN 5210 depozitări
– Cod CAEN 7739 activităţi de închiriere şi leasing cu alte mâini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a
– Cod CAEN 8211 activităţi combinate de secretariat
– Cod CAEN 9319 alte activităţi sportive
– Cod CAEN 9609 alte activităţi de servicii n.c.a.
– Cod CAEN 9603 activităţi de pompe funebre şi similare
– Cod CAEN 2361 fabricarea produselor din beton pentru construcţii
– Cod CAEN 2363 fabricarea betonului
– Cod CAEN 2364 fabricarea produselor din azbociment
– Cod CAEN 2369 fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
– Cod CAEN 3299 fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
– Cod CAEN 4120 lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
– Cod CAEN 4311 lucrări de demolare a construcţiilor
– Cod CAEN 4331 lucrări de ipsoserie
– Cod CAEN 4332 lucrări de tâmplărie şi dulghierie
– Cod CAEN 4333 lucrări de pardosire si placare a pereţilor
– Cod CAEN 4339 alte lucrări de finisare
– Cod CAEN 4399 alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
– Cod CAEN 4633 comerţ cu ridicată al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
– Cod CAEN 4634 comerţ cu ridicată al băuturilor
– Cod CAEN 4635 comerţ cu ridicată al produselor din tutun
– Cod CAEN 4636 comerţ cu ridicată al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
– Cod CAEN 4637 comerţ cu ridicată cu cafea, ceai, cacao şi condimente
– Cod CAEN 4638 comerţ cu ridicată, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee şi moluşte
– Cod CAEN 4639 comerţ cu ridicată, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun
– Cod CAEN 4641 comerţ cu ridicata al produselor textile
– Cod CAEN 4642 comerţ cu ridicată al îmbrăcămintei şi încălţămintei
– Cod CAEN 4643 comerţ cu ridicată al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
– Cod CAEN 4644 comerţ cu ridicată al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
– Cod CAEN 4645 comerţ cu ridicată al produselor cosmetice şi de parfumerie
– Cod CAEN 4649 comerţ cu ridicată al altor bunuri de uz gospodăresc, n.c.a.
– Cod CAEN 4677 comerţul cu ridicată al deşeurilor şi resturilor
– Cod CAEN 4690 comerţ cu ridicată nespecializat
– Cod CAEN 4671 comerţ cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi şi gazoși şi alte produse derivate
– Cod CAEN 4672 comerţ cu ridicată al metalelor şi minereurilor metalice
– Cod CAEN 4673 comerţ cu ridicată al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
– Cod CAEN 4781 comerţ cu amanuntul al produselor alimentare, băuturi, şi produse din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri şi pieţe
– Cod CAEN 4782 comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei, încălţămintei efectuat prin standuri, chiocuri şi pieţe
– Cod CAEN 4789 comerţ cu amănuntul prin standuri, chioșcuri şi pieţe a altor produse
– Cod CAEN 4799 comerţ cu amănuntul în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor şi pieţelor;
– Cod CAEN 0149 creșterea altor animale
– Cod CAEN 0162 activităţi auxiliare pentru creșterea animalelor;
– Cod CAEN 4623 comerţ cu ridicată al animalelor
– Cod CAEN 4941 transporturi rutiere de mărfuri
– Cod CAEN 4771 comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
– Cod CAEN 4772 comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
– Cod CAEN 4776 comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
– Cod CAEN 4778 comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cu excepţia armelor şi muniţiilor) ori n.c.a.
– Cod CAEN 3811 colectare deşeuri nepericuloase
– Cod CAEN 3812 colectarea deşeurilor periculoase
– Cod CAEN 3821 tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
– Cod CAEN 3822 tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
– Cod CAEN 3831 demontarea (dezasamblarea) mașinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
– Cod CAEN 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate
– Cod CAEN 5210 depozitări
– Cod CAEN 9104 activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi alte rezervaţii naturale
– Cod CAEN 9321 bâlciuri şi parcuri de distracţii
– Cod CAEN 6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriale
– Cod CAEN 6832 administrarea imobilelor pe baza de târfe sau contract
– Cod CAEN 4611 intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
– Cod CAEN 4615 intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
– Cod CAEN 4616 intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole
– Cod CAEN 4617 intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
– Cod CAEN 4618 intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
– Cod CAEN 4619 intermedieri în comerțul cu produse diverse
– Cod CAEN 4621 comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor si furajelor
– Cod CAEN 4624 comerț cu ridicată al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate;
– Cod CAEN 4631 comerț cu ridicată al fructelor şi legumelor;
– Cod CAEN 4632 comerţ cu ridicata al cărnii si produselor din carne;

     (3) Obiectul de activitate poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea dispoziţiilor legale privind înregistrarea la Registrul Comerţului.

Act constituire – Capitolul I.2. – CAPITALUL SOCIAL

    Art.8. (1) Capitalul social al societăţii, subscris şi vărsat este de 3.450.200 lei, împărţit în 20 de părţi sociale egale şi indivizibile fiecare având o valoare nominală de 172.510 lei.
    (2) Aportul asociatului unic la capitalul social al societăţii nu este purtător de dobânzi.
    Art.9. Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Este interzis ca societatea să emită titluri de valoare la purtător (valori mobiliare).
   Art.10. Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea asociatului unic, cu respectarea prevederilor legale, prin:
    A) noi aporturi în numerar sau în natură ale asociatului unic;
   B) includerea în capital a profiturilor legale după plata impozitelor şi taxelor aferente sau a rezervelor societăţii, cu excepţia rezervelor legale;
   C) alte surse prevăzute de lege.
   Art.11. (1) Reducerea capitalului social se hotărăşte de asociatul unic în limitele prevăzute de lege.
   (2). Hotărârea de reducere a capitalului social trebuie să arate motivele care au dus la această reducere.
   (3). Reducerea operează după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de reducere.
   Art.12. – Obligaţiile sociale şi comerciale sunt garantate cu capitalul social, asociatul unic răspunzând numai până la concurenţa capitalului social subscris.

Act constituire – Capitolul IV – CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII CONDUCEREA SOCIETĂŢII.

   Art.13. (1). În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, totalitatea părţilor sociale fiind de ţinute de asociatul unic, acesta are totalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce revin, potrivit legii, Adunării Generale a Asociaţilor, fiind exprimate prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Tecuci.
   (2). Reprezentantul asociatului unic este şi preşedintele Adunării Generale a Asociaţilor.
   Art.14. (1) Adunarea Generală a Asociaţiilor (AGA) se întruneşte în şedinţe ordinare     
         – trimestrial şi în şedinţe extraordinare
        – de câte ori este necesar.
   (2). Convocarea Adunării Generale a Asociaţiilor în şedinţă ordinară se face de către administratorul/directorul general al societăţii, cu cel puţin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se şi ordinea de zi.
   (3). Convocarea Adunării Extraordinare a Asociaţiilor se face pentru cazuri urgente, de către Administratorul Directorul General al societăţii, cu cel puţin 3 zile înainte de data fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi cât şi motivarea urgenţei.
   Art.15. Atribuţiile adunării generale ordinare:
   A) aprobă structura organizatorică a societăţii;
   B) desemnează şi revocă, în condiţiile legii, Administratorul/Directorul General al societăţii, stabileşte indemnizaţia acestuia şi îi dă descărcare de activitate;
   C) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii;
  D) stabileşte competenţele şi responsabilităţile Administratorului/Directorului General al societăţii;
   E) supraveghează activitatea Administratorului/Directorului General al societăţii;
   F) analizează, modifică şi aprobă programul de activitate al societăţii şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
   G) aprobă politica tarifară a societăţii;
   H) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii;
   I) modifică şi aprobă bilanţul, contul de profit şi pierderi după aprobarea raportului Administratorului/Directorului General al societăţii; aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net;
   J) decide atât majorarea cât şi reducerea capitalului social şi în privinţa cesiunii părţilor sociale;
   K) decide în privinţa modificărilor aduse actului constitutiv;
   L) aprobă planul de investiţii al societăţii; investiţiile societăţii se vor realiza cu respectarea OG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   M) hotărăşte modalităţile de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societăţii;
   N) hotărăşte asupra modificării obiectului de activitate sau a sediului social;
   O) hotărăşte asupra participării cu capital la înfiinţarea de noi societăţi;
   P) schimbarea formei juridice a societăţii;
   R) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare, puncte de lucru;
   S) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
   Ş) dizolvarea anticipată a societăţii;
   T) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii de insolvență a societăţii, conform Legii nr.85/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
   Art.16. (1) În cazul în care Administratorul/Directorul General al societăţii nu-şi îndeplineşte obligaţia de la art.14, adunarea generală a asociaţilor va fi convocată de reprezentantul asociatului unic.
   (2) Adunarea generală se va ţine la sediul societăţii, iar convocatorul va cuprinde obligatoriu ordinea de zi.
   (3) În cazul în care ordinea de zi cuprinde modificarea actului constitutiv,
Convocatorul va menţiona textul integral al modificărilor propuse.
   Art.17. (1) Secretarul AGA va asigura îndeplinirea procedurii de convocare a Adunării generale conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Dezbaterile în rezumat vor fi consemnate într-un proces verbal al adunării generale ce va constata îndeplinirea formalităţilor privind convocarea, data şi locul ținerii adunării, ordinea de zi şi hotărârile luate.
   Art.18 (1) Începând cu data de 08.08.2016, până la data de 08.08.2018 hotărârile adoptate vor fi semnate de reprezentantul Asociatului Unic – UAT Municipiul Tecuci care este şi preşedintele AGA- Domnul Apostu Adrian-Cosmin, cetăţean roman, născut la data de… în Municipiul Tecuci, domiciliat în Tecuci, judeţul Galaţi, posesor al CI seria…, nr…, eliberată de SPCLEP Tecuci la data de…, CNP…

Act constituire – ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

   Art. 19. (1) Societatea este administrată de un administrator/director general, desemnat prin actul constitutiv sau de adunarea generală. În cuprinsul prezentului act constitutiv se va consemna termenul de, Administrator/Director General.
   (2) Administratorul/Directorul General nu poate primi mandatul de administrator/director general în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici să facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.
   (3) Dispoziţiile art. 75, 76, 77 alin. (1) şi 79 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată.
   Art.20. (1) Societatea trebuie să ţină, prin grija Administratorului/Directorului General al societăţii, un registru al asociaţilor, în care se vor înscrie, după caz, numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părţilor sociale sau orice altă modificare privitoare la acestea.
   (2) Administratorul/Directorul General al societaţii răspunde personal şi solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1).
   (3) Registrul poate fi cercetat de asoci ţi şi creditori.
   Art.21. (1) Administratorul/Directorul General al societaţii are puteri depline în reprezentarea societăţii în relaţiile cu terţii.
   (2) Administratorul/Directorul General al societăţii poate transfera puterea de reprezentare unei alte persoane decât pentru motive temeinice, în condiţile legii.
   (3) Numărul de administratori poate fi schimbat prin hotărârea asociatului unic. În Cazul desemnării de noi administratori, aceştia vor fi înregistraţi la Registrul Comerţului.
   (4) Candidaţii pentru posturile de Administrator/Director General sunt
nominalizaţi de către asociatul unic.
   (5) Pentru ca desemnarea unui Administrator/Director General să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana desemnată trebuie să o accepte în mod expres.
   (6) Persoana desemnată în una dintre funcţiile prevăzute la alin. (5) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.
   (7) Pe perioada concediului de odihnă, concedii medicale ale administratorului/director general, directorul administrativ va prelua toate atribuţiile acestuia.
   Art.22   (1) În baza Hotărârii AGA nr.10/08.08.2016, începând cu data de 08.08.2016 până la 08.08.2018, se alege în funcţia de Administrator/Director General al societăţii, domnul Ioniţă Florian, cetăţean român, cu domiciliul în Tecuci,…, Jud Galaţi, CNP…, posesor CI seria… nr…, eliberată de SPCLEP Tecuci la data de… administratorul/Directorul General va beneficia de o indemnizaţie lunară de 4.400 lei.
   (2) Începând cu data de 09.01.2017, până la data de 23.08.2018, se alege în funcţia de director administrativ al societaţii,domnul Vîrlănuţă Constantin, cetăţean român, născut la data de…, în jud Galaţi, cu domiciliul în Tecuci,… CNP:…, posesor al CI seria… nr…, eliberată de SPCLEP Tecuci la data de 21.01.2010.. Directorul executiv va beneficia de o indemnizaţie lunară de 3.500 lei.
   (3) Societatea va fi reprezentată în Adunarea Generală a Asociaţiilor la societăţile Zooland Tec Srl Tecuci, Pieţe Prest Tec Srl Tecuci, Ecoprest Tec Srl Tecuci, Ecogrup Tec Srl Tecuci, Cimitirul Etemitatea Srl Tecuci şi Rampa Rateş Srl Tecuci de către Administrator/Director General – domnul Ioniță Florian.
   Art.23. Durata şi încetarea mandatului Administratorului/Directorului general al societăţii:
   (1). Durata funcţiilor Administratorului/Directorului General este stabilită de asociatul unic.
   (2).  Administratorul/Directorul General este întotdeauna revocabil pe baza hotărârii asociatului unic. Revocarea nu atrage după sine plata daunelor-interese din partea societăţii.
   (3), În situaţia revocării pronunţate astfel, administratorul/Directorul General revocat încetează imediat din funcţie de plin drept.
   (4). Funcţiile Administratorului/Directorului General încetează în caz de deces, interdicţie, faliment personal, revocare, incompatibilitate de funcţii sau ca urmare a incapacităţii fizice sau mintale.
   (5). Administratorul/Directorul General poate renunţa la funcţiile sale, cu condiţia de a anunţa în prealabil asociatul unic cu trei luni înainte, printr-o scrisoare simplă, sub rezerva dreptului societaţii de a solicita daune-interese Administratorului/Directorului general care demisionează din rea voinţă şi fără cauză legitimă.
   (6), Încetarea funcţiilor Administratorului/Directorului General, pentru oricare din cauzele menţionate mai sus nu antrenează dizolvarea societăţii.
   Art.24. Atribuţiile Administratorului/Directorului General:
   (1) Administratorul/Directorul General este responsabil cu luarea tuturor
măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de actul constitutiv şi Adunării Generale a Asociaţilor (A.G.A.). 
   (2) Administratorul/Directorul General are obligaţia de a duce la îndeplinire Hotărârile asociatului unic.
   (3) Administratorul/Directorul General va informa asociatul unic, prin prezentarea unui raport privind situaţia societăţii în cadrul şedinţelor ordinare.
   (4) Administratorul/Directorul General este răspunzător pentru neîndeplinirea îndatoririlor ce-i revin conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (r).
   (5) Administratorul/Directorul General reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie. Administratorul/Directorul General poate împuternici pe directorul administrativ sau o altă persoană/salariat al societăţi, să încheie anumite operaţiuni sau tipuri de operaţiuni.
   (6) Administratorul/Directorul General exercită administrarea generală a
societăţii, conform prevederilor legale, a Actului Constitutiv şi împuternicirilor Conferite de adunarea generală a asociaţilor.
   (7) Administratorul/Directorul General numeşte, în urma concursului şi după caz poate să elibereze din funcţie salariaţii societăţii în condiţiile legii.
   (8) Administratorul/Directorul General aprobă regulamentul ordine interioară al societăţii;
   (9) Administratorul/Directorul General stabileşte salariul persoanelor încadrate în funcţii de execuţie, conform legislaţiei în domeniu şi a grilei de salarizare aprobată de asociatul unic;
   (10) Administratorul/Directorul General promovează proiecte, planuri de lucru, etc.;
   (11) Administratorul/Directorul General îndeplineşte alte atribuţii conferite de Lege, de prezentul Act Constitutiv, de Regulamentul de organizare şi funcţionare sau de alte dispoziţii legale.
   (12) Administratorul/Directorul General împuternicit să reprezinte societatea va depune la registrul comerţului specimen de semnătură.
   (13) Administratorul/Directorul General este obligat să participe la adunările Generale ale asociatului unic.
   (14) Administratorul/Directorul General va putea convoca Adunarea generală Extraordinară în cazul unei diminuări a activului net al societaţii, conform procedurii stabilite de lege.
   (15) Remuneraţia lunară a administratorului/directorului general al societăţii este stabilită de asociatul unic şi nu poate depăşi indemnizaţia lunară a Viceprimarului Municipiului Tecuci.
   Art.25.  Auditul fînanciar.
   (1) Situaţiile financiare ale societaţii comerciale vor fi auditate de către
compartimentul audit public intern din cadrul asociatului unic.
   Art.26. Activitatea societăţii.
   (1). Exerciţiul economic-financiar începe la 01 ianuarie şi se încheie la 31
decembrie al fiecărui an.
   (2). Societatea va ţine evidenţa contabilă şi va întocmi bilanţul contabil şi contul
de profit şi pierderi potrivit normelor în vigoare.
   (3). Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul contabil. Din profitul societăţii se va păstra în fiecare an o cotă parte de 5% pentru formarea fondului de rezervă care, nu poate fi mai mic de 1/5 din capitalul societăţii.

 

ACT CONSTITUIRE- CAPITOLUL V  – DURATA SOCIETĂŢII

   Art.27. (1) Societatea se constituie pe o durat ă 49 ani începând cu data
înmatriculării în Registrul Comerţului.
(2). Suspendarea temporară a activităţii societăţii nu poate depăşi 3 ani.

Act constituire – CAPITOLUL VI – DEZMEMBRĂMINTELE, SEDIILE SECUNDARE

   Art.28. (1) Societatea poate înfiinţa sedii secundare, agenţii, reprezentanţe, sucursale, filiale, în ţară şi în străinătate, cu respectarea statutului lor organic, cu îndeplinirea formalităţilor legale şi înscrierea acestora în Registrul Comerţului.
   (2) Punctele de lucru ale societaţii sunt:
    – Zone verzi – situat în municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66;
    – Zone verzi – situat în municipiul Tecuci, str. Transilvaniei, nr. 11A.

Act constituire – CAPITOLUL VII – DIZOLVAREA, FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA

   Art.29. Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţii se va face în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art.30. Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
     A) imposibilitatea realizării obiectului societăţii;
     B) declararea nulităţii societăţii;
     C) hotărârea Adunării generale a asociaţilor;
     D) reducerea capitalului social sub minimul legal;
     E) deschiderea procedurii lichidării judiciare;
   Art.31. Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii.
   Art.32. Dizolvarea societaţii trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.

Act constituire – CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE

   Art.33. (1) Litigiile izvorâte în legătură cu aplicarea şi executarea prezentului act constitutiv pe toată durata de funcţionare a societăţii, între asociaţi, între societate şi asociatul unic, precum şi cele dintre societate şi terţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
   (2) În cazul în care litigiile nu se sting pe cale amiabilă, ele se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente din România.
   (3) Recunoaşterea prezentului act constitutiv, încheiat sub formă autentică, este liber consimţită de asociatul unic şi este atestată sub semnătură privată.
   (4) Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societăţii vor fi înregistrate în evidenţa contabilă şi se vor reflecta în bilanţul contabil aferent primului an de activitate.
   Art.34. Prezentul act constitutiv se completează cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale Codului civil şi ale Codului comercial.

Prezentul act constitutiv conţine un număr de 10 pagini.
Prezentul act constitutiv s-a încheiat în 4 (patru) exemplare originale astăzi 2017.
Reprezentant Asociat Unic – UAT Municipiul Tecuci, Apostu Adrian-Cosmin

© 2020-2021 CUP Tecuci | Toate drepturile rezervate
Realizat și promovat de DECIBEL Medianet srl Tecuci