Tel. secretariat - 0236.820.312

________________

E-mail: contact@cup-tecuci.ro

Fişă de prezentare a societății

Despre noi – DATE GENERALE: 

 Denumirea societății:

SC COMPANIA DE UTILITAȚI PUBLICE S.R.L., are:

  • sediul social în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 D;
  • sediul secundar (punct de lucru) în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 A;

Societatea îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Tecuci și a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr J17/1419/18.11.2011.
Telefon de contact  telefon/fax  0236.820.312.

Amplasamentul  : 

    Sediul : Clădirea în care se desfăşoară activitatea  SC COMPANIA DE UTILITAȚI PUBLICE TECUCI S.R.L, se află situat în punctul de lucru din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr 146 A , judeţul Galaţi, şi are o suprafaţă de 116 m² (birouri) și în str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 D, hala și platforma betonată de garare a utilajelor ;

CUP Tecuci Profilul de activitate:

   a) activitatea principală este :

         – cod CAEN rev.2 – 3811 > colectare deșeuri nepericuloase;

   b) activitățile secundare de activitate:

          – 3832 > recuperarea materialelor reciclabile sortate;

         – 4677 > comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

         – 8129 > alte activități de curățenie;

Prin HCL nr. 42/28.02.2018 și caietul de sarcini anexat la această hotărâre se stabilesc activitățile din cadrul serviciului de salubrizare:

    a) colectarea separata și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri și echipamente electrice, baterii și acumulatori;

    b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

    c) sortarea deșeurilor municipal și a deșeurilor similar în stațiile de sortare;

    d)măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

    e)curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

    Prin HCL 118/28.10.2019 și a Actului adiționa nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii nr. 35960/30.06.2017, societatii ia fost atribuita si activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (DDD).

    Activităţile de salubrizare a orașului se desfăşoară  conform caietului de sarcini mai puțin cele prevăzute la pct. c, deoarece stația de sortare este predată UAT-ului Tecuci pentru a i se aduce anumite îmbunătățiri

    Totodată, prin HCL nr. 70/29.03.2018, s-a transferat societății, obligațiile privind punerea în siguranță a depozitului de deșeuri nepericuloase Rampa Rateș ca urmare a sistării depozitării, care aprobă preluarea și administrarea Fondului pentru închiderea depozitului de deșeuri și urmărirea acestuia postînchidere de la SC Rampa Rateș SRL.

Despre noi – Forma de proprietate:    

   SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL este persoană juridică română de drept privat, înfiinţată inițial sub denumirea de ZONE VERZI ECOTEC SRL prin HCL 157/10.11.2011, prin HCL nr. 16/28.02.2013 în SC ZONE VERZI TEC SRL, iar denumirea actuală prin HCL nr. 34/23.02.2017  și HCL nr. 54/10.03.2017, iar prin HCL nr. 36/28.02.2018 și-a schimbat activitatea principală și sediul social, având forma juridică de societate cu raspundere limitată ce îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu legislaţia română şi cu dispoziţiile actului constitutiv.

Regimul de lucru: 

La sediul social și sediul secundar: 8 ore/zi/5 zile/săptămână, iar sâmbăta/duminica și sărbătorile legale: 4 ore/zi (la salubrizare și colectare), aproximativ 240 zile pe an.

DATE SPECIFICE ACTIVITĂȚII

Despre noi – Activitatea desfăşurată

În conformitate cu Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, activităţile pentru care se întocmeşte prezenta documentaţie sunt: 

    – cod CAEN 3811– colectarea deșeurilor nepericuloase;

    – cod CAEN 8129 “Alte activităţi de curăţenie”.(precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale accidentale; măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea trotuarelor  și părții carosabile; curăţarea şi transportul zăpezii de pe trotuare și partea carosabilă şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ si activitatea DDD.);

© 2020-2021 CUP Tecuci | Toate drepturile rezervate
Realizat și promovat de DECIBEL Medianet srl Tecuci